SC497 Co-operative Education

Select Week :
Input Student ID :
รหัสนักศึกษาให้กรอกรหัส 2 ตัวแรก และ 2 ตัวสุดท้ายของสมาชิกในกลุ่ม ทั้ง 2 คน เช่น 570102
Select file to upload :


***หมายเหตุ หากงานมีจำนวนมากกว่า 1 ไฟล์ ให้ นศ. บีบอัดไฟล์ เป็นนามสกุล .rar หรือ .zip และตั้งชื่อไฟล์ ตามรูปแบบดังนี้ Week1to8_รหัสนักศึกษา.rar,Week9to16_รหัสนักศึกษา.rar


ตรวจสอบการ upload files คลิกที่นี่