วท497 สหกิจศึกษา (SC497 - Co-operative Education)
คณาจาย์
ภาคเรียนที่ 2/2562 [18/11/2562-23/03/2563]
บรรยาย -
ปฏิบัติ -

คำอธิบายวิชา:
วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไข สา่ขาวิชาและผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนำเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a workplace in which the work is related to the major field of study of the student; students are required to pass a minimum 30-hour preparation session prior to their placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their work study placement education and give a presentation in a seminar in the presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.
(Minimum practice of 16 weeks)

Submit Weekly Report คลิกที่นี่

Week Type Topic Link