ทส333 การโปรแกรมฐานข้อมูล (IT333 - Information Technology for Finance and Accounting)
อ.ดร.วรรณวิมล นาดี (Wanvimol Nadee),อาจารย์พิเศษ
ภาคเรียนที่ 2/2562 [18/11/2562-23/03/2563]
บรรยาย อังคาร 10:00-12:00 น. (Lec:Tuesday 10:00 AM - 12:00 AM)
ปฏิบัติ พุธ 09:00-12:00 น. (Lab:Wednesday 09:00 AM - 12:00 AM)

คำอธิบายวิชา:
วิชาบังคับก่อน : ทส 333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี
ข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชี การเขียนโปรแกรมประยุกต์ และการนำโปรแกรมสำเร็จรูป มาประยุกต์ใช้กับงานด้านบัญชี
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
Financial and accounting information, application programming and adoption programs applied to the account.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)

Submit Assignment คลิกที่นี่

Week Type Topic Link