ทส332 การโปรแกรมฐานข้อมูล (IT332 - Database Programming)
อ.ดร.วรรณวิมล นาดี (Wanvimol Nadee)
ภาคเรียนที่ 1/2565
บรรยาย อังคาร 13:00-15:00 น. (Lec: Tuesday 13:00 PM - 15:00 PM)
ปฏิบัติ ศุกร์ 13:00-16:00 น. (Lab: Friday13:00 PM - 16:00 PM)

คำอธิบายวิชา:
วิชาบังคับก่อน : ทส 232 ระบบฐานข้อมูล
คำสั่งภาษาเอสคิวแอล คำสั่งสำหรับการเรียกใช้ข้อมูล การเขียนนิพจน์ การเรียงลำดับ การคัดเลือกข้อมูล การเรียกข้อมูลจากหลายตาราง ฟังก์ชันการรวมกลุ่มข้อมูล คำสั่งเรียกใช้ข้อมูลย่อย คำสั่งด้านการปรับเปลี่ยนข้อมูลการสร้างและปรับปรุงตาราง การสร้างข้อจำกัดการสร้างวิว การกำหนดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ การใช้ตัวแปร คำสั่งประมวลผล การสร้างฟังก์ชัน โปรซีเยอร์ และทริกเกอร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่นิยมในปัจจุบัน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
SQL statements, selecting and sorting data, displaying data from multiple tables, aggregating data using group functions, subquery, multiple-column subquery, manipulating data, creating and managing tables, including constraints, creating views, other database objects controlling user access, declaring variables, writing executable statements, writing control structures, function, procedure and trigger.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)

Submit Assignment คลิกที่นี่

Week Type Topic Link