ทส323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล (IT323 - Object Oriented Development with UML)
อ.ดร.วรรณวิมล นาดี (Wanvimo1 Nadee)
ภาคเรียนที่ 2/2562 [18/11/2562-23/03/2563]
บรรยาย พฤหัสบดี 09:00-12:00 น. (Lec: Thursday 09:00 AM - 12:00 AM)

คำอธิบายวิชา:
หลักการและเหตุผลของการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การออกแบบระบบร่วมกับภาษาเชิงบรรยาย Unified Modeling Language ที่ประกอบไปด้วยไดอะแกรมแบบต่าง ๆ กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบระบบติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) การสร้างแบบจำลอง รวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Case Tools ในการออกแบบ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
Study in principle of Object oriented analysis and design by using Unified Modeling Language as a tool to developing a software. Many diagrams in UML will cover Object development process such as requirement gathering, analysis, design and implementation. Learn how to design user interface, modeling and CASE Tools in software development
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

Submit Assignment คลิกที่นี่

Week Type Topic Link