ทส321 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (IT321 - System Analysis and Design)
อ.ดร.วรรณวิมล นาดี (Wanvimo1 Nadee)
ภาคเรียนที่ 1/2565
บรรยาย พุธ 09:00-12:00 น. (Lec: Wednesday 09:00 AM - 12:00 AM)

คำอธิบายวิชา:
วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ หลักการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ต้นแบบสำหรับองค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลาง เนื้อหารวมถึงการใช้ CASE Tools การทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การนำเสนอโครงงาน นอกจากนั้น ยังศึกษาถึงแบบจำลองทางธุรกิจ และกิจกรรมทางธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
Software development life cycle, principle of developing computer systems including systems planning, analysis, design, testing, implementation and software maintenance for small and medium projects, including with CASE Tools, presentation and documentation in system development, study business models and their activities.
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

Submit Assignment คลิกที่นี่

Week Type Topic Link