ทส232 ระบบฐานข้อมูล (IT232 - Database System)
อ.ดร.วรรณวิมล นาดี (18/11/2562-23/03/2563]
บรรยาย วันอังคาร 13:00 น.- 15:00 น. (Lec: Tuesday 13:00 PM - 15:00 PM)
ปฏิบัติ วันศุกร์ 09:00 น. - 12:00 น. (Lab: Friday 09:00 AM -12:00 AM)

คำอธิบายวิชา:
ศึกษาพื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ประเภทฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ทฤษฎีการจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบบรรทัดฐาน รวมถึงหลักการและวิธีการการออกแบบฐานข้อมูล การสร้างแบบจำลองของข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ และฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ การออกแบบพจนานุกรม การใช้ภาษาเชิงเลือก เพื่อสร้างความสอดคล้อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความคงสภาพ ความปลอดภัยของข้อมูล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
Studying the fundamentals and concepts of database architecture, type of database systems, database management system and normalization theory, principles and methodologies of database design and creating data model in terms of the relational database and non-relational database, data dictionary and query language in order to generate the data consistency, reliability, integrity and security.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)

Submit Assignment คลิกที่นี่

Week Type Topic Link