-->
ทส101 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (IT101 - Computer Information Technology)
อ.ดร.วรรณวิมล นาดี (Wanvimon Nadee)
ภาคเรียนที่ 1/2560 [12/06/2560-29/09/2560]
บรรยาย จันทร์ 13:00-15:00 น. (Lec: Monday 01:00 PM-03:00 PM)
ปฏิบัติ อังคาร 09:00-12:00 น. (Lab: Thursday 09:00 AM -12:00 AM)

คำอธิบายวิชา:
ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทางด่วนสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ต รวมถึงเทคโนโลยีที่มีผลต่อยุคปัจจุบันและอนาคต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
Definition and role of the Information Technology, Introduction to Computing System, Computer hardware, software, data management with computer, networking system, information highway and internet, emerging technologies that affect the present and future of information system.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)

Submit Assignment คลิกที่นี่

Week Type Topic Link