ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ ภาคเรียนที่ 0
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ (Economics in Daily Life and Operations) 3
ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Social Sciences IN Everyday Life) 3
ศท 022 อารยธรรมโลก (World Civilization) 3
ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Man AND Environment) 3
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society AND Culture) 3
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy AND Sustainable Development) 3
ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ (Man AND Arts Appreciation) 3
ศท 012 จิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ (Psychology AND Human Behavior) 3
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต (Health FOR Life) 3
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ (Art AND Creative Thinking) 3
ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน (Liberal Art of Intellectuals) 3
ศท 305 ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของล้านนา (History AND Development of Lanna) 3
วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Science FOR Life) 3
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Development of Science AND Technology) 3
ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา (Information Searching FOR Academic Study) 3
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน (Basic Engineering IN Daily Life) 3
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา (General Aspects of Food AND Drug) 3
พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน (Energy for Daily Life) 3
ทส 333 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเงินและการบัญชี (Information Technology FOR Finance AND Accounting) 3
ทส 334 พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business fundamentals for Information Technology) 3
ทส 411 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Programming) 3
ทส 432 การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ (Software Configuration and Change Management) 3
ทส 434 วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ (Data Science for Business) 3
ทส 435 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce) 3
ทส 492 ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Entrepreneurship) 3
ทส 493 การศึกษาหัวข้อสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Special Topic in Information Technology) 3
รวม 78
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศท 031 การใช้ภาษาไทย (Thai LANGUAGE USAGE) 3
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Fundamental English 1) 3
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต (Agriculture FOR Life) 3
คศ 100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Foundation of Mathematics) 3
ทส 101 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information Technology) 3
ทส 102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม (Programming Logic and techniques) 3
รวม 18
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศท 001 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ วิชาที่ 1 (Social Sciences Subject 1) 3
ศท 002 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ วิชาที่ 1 (Human Sciences Subject 1) 3
ศท 005 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์วิชาที่ 2 (Sciences and Mathematic Subject 2) 3
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Fundamental English 2) 3
ทส 103 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development PROCESS) 3
ทส 105 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (User Interface and User Experience Design) 3
รวม 18
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศท 003 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ วิชาที่ 2 (Social Sciences Subject 2) 3
ศท 004 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ วิชาที่ 2 (Human Sciences Subject 2) 3
ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (English FOR Science AND Technology 1) 3
คศ 205 ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์เบื้องต้น (Introduction TO Mathematical Logic) 3
ทส 241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Content Management System) 3
ทส 213 แนวคิดเชิงวัตถุ (Object Oriented Concepts) 3
รวม 18
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ลส 001 วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 (Free elective Subject 1) 3
สต 301 หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3
ทส 232 ระบบฐานข้อมูล (DATABASE System) 3
ทส 214 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) 3
ทส 215 การโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ (CLIENT Side Programming) 3
ทส 242 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fundamental of Networking System) 3
รวม 18
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ลส 002 วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2 (Free elective Subject 2) 3
ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation for the Workplace) 3
ทส 322 การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 3
ทส 332 การโปรแกรมฐานข้อมูล (DATABASE Programming) 3
ทส 311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (SERVER Side Programming) 3
ทส 321 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis AND Design) 3
รวม 18
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ทส 001 กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 (Major Elective Subject 1) 3
ทส 002 กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 (Major Elective Subject 2) 3
ศท 348 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ (English for Further Studies and Careers) 3
ทส 324 การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automated Software Testing) 3
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mini-Project IN Information Technology) 3
ทส 323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล (Object Oriented Development WITH UML) 3
รวม 18
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ทส 003 กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 3 (Major Elective Subject 3) 3
ทส 433 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Professional Communication) 3
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project IN Information Technology) 3
ทส 495 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสังคม (Information Technology for Social Service) 3
รวม 12
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
วท 497 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 9
วท 498 การเรียนรู้อิสระ (Independent Study) 9
วท 499 การศึกษา หรือ การฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ (Overseas Study Training OR Internship) 9
รวม 27