ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565กำหนดการสำหรับ นศ. ใหม่


24 มิ.ย. 65 ตรวจสอบตารางเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.reg.mju.ac.th
30 มิ.ย. 65 รายงานตัวเข้าหอพัก
1 ก.ค. 65 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทั้งรูปแบบ Online และ On-site
4 ก.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยเรียน On-site ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Posted 2022-05-25
สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้