ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automated Software Testing)สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิเช่น Katalon, Selenium, JMeter และ Appium

Posted 2019-07-05
สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้