ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
MJUNavigation Appรู้หรือไม่? นักศึกษาใหม่ สามารถค้นหาสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงอาคารเรียน ห้องเรียน และ ห้องสอบ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ จาก MaejoNavigation App (สำหรับ Android Version) ติดตั้ง App ได้ที่นี่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.mju.maejonavigation

Posted 2019-07-05
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ