ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
ความสำเร็จในการศึกษาสถิติ 10 ปีย้อนหลัง (ปี 2552 - ปี 2561) ที่น่าภาคภูมิใจ โดยร้อยละการได้งานทำตรงสาขาที่เรียน สูงถึง 93.94%

Posted 2019-07-05
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ