ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ"We learn to design, build and test IT solutions for tomorrow"
การเรียนการสอนของหลักสูตร เน้น 3 ด้าน คือ 1) การออกแบบระบบซอฟต์แวร์ 2) การพัฒนาซอฟต์แวร์ ในรูปแบบ Web และ Mobile Application และ 3) การทดสอบซอฟต์แวร์ด้วยเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

Posted 2019-07-05
สถานที่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้