ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ



 



ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ : อ. จิราวรรณ รอนราญ
เบอร์โทรศัพท์ : 053873900
Email : -
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน
สถานะ : ลาศึกษาต่อต่างประเทศ (เกาหลี)

ข้อมูลการศึกษา
ระดับปริญาโท หลักสูตร : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญาตรี หลักสูตร : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลหนังสือ
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลงานบริการนอกสถานที่
สถานที่
สถาบันราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่
2010-05-31
หัวข้อเรื่อง
เข้าร่วมอบรมการพัฒนาโปรแกรม BlackBerry Mobile Application Development with Java
สถานที่
-
วันที่
2010-04-23
หัวข้อเรื่อง
เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมบริหารข้อมูลอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนธุรกิจ
สถานที่
สถาบันราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่
2009-11-04
หัวข้อเรื่อง
บรรยายพิเศษ