ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ : อ. พิชชยานิดา คำวิชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 053873900
Email : -
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สถานะ : ปกติ

ข้อมูลการศึกษา
ระดับปริญาโท หลักสูตร : วท.ม.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญาตรี หลักสูตร : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลหนังสือ
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลงานบริการนอกสถานที่
สถานที่
คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่
2013-05-07
หัวข้อเรื่อง
เข้าร่วมอบรมเรื่อง Software Process Improvement บนมาตรฐาน TQS, ISO 12207, ISO 29110
สถานที่
สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่
2012-05-15
หัวข้อเรื่อง
เข้าร่วมโครงการ Show and Share นวัตกรรมการเรียนการสอนครั้งที่ 2
สถานที่
ห้องการจัดการความรู้ ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่
2012-01-10
หัวข้อเรื่อง
เข้าร่วมโครงการ Show and Share นวัตกรรมการเรียนการสอน