ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ : อ.ดร. ภรต รัตนปิณฑะ
เบอร์โทรศัพท์ : 053873900
Email : -
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานะ : ปกติ

ข้อมูลการศึกษา
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลหนังสือ
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลงานบริการนอกสถานที่
ไม่มีข้อมูล