ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ : ผศ.ดร. สายัณห์ อุ่นนันกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 053873903
Email : sayan@gmaejo.mju.ac.th
ตำแหน่ง : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานะ : ปกติ

ข้อมูลการศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย : University of Queensland
ระดับปริญญาโท หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย : Chiangmai University
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย : Maejo University

ข้อมูลงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Invariant Event Detection on Social Networks.
รายละเอียด : In Proceeding of Database Systems for Advanced Applications (DASFAA) 2015
ปีที่ทำงานวิจัย : 2015
ชื่องานวิจัย : Emerging Event Detection in Social Networks with Location Sensitivity
รายละเอียด : In World Wide Web Journal (WWWJ) 2014
ปีที่ทำงานวิจัย : 2014
ชื่องานวิจัย : Predicting Elections from Social Networks based on Sub-Event Detection and Sentiment Analysis.
รายละเอียด : In Proceedings of Web Information Systems Engineering (WISE)
ปีที่ทำงานวิจัย : 2014
ชื่องานวิจัย : Location Oriented Phrase Detection in Microblogs
รายละเอียด : In Proceeding of Database Systems for Advanced Applications (DASFAA)
ปีที่ทำงานวิจัย : 2014
ชื่องานวิจัย : Location based Emerging Event Detection in Social Networks
รายละเอียด : In Proceedings of Asia Pacific Web Conference (APWeb)
ปีที่ทำงานวิจัย : 2013
ชื่องานวิจัย : On the Prediction of Re-tweeting Activities in Social Networks, A Report on WISE 2012 Challenge
รายละเอียด : In Proceedings of Web Information Systems Engineering (WISE)
ปีที่ทำงานวิจัย : 2012
ชื่องานวิจัย : Sentiment Analysis for Effective Detection of Cyber Bullying
รายละเอียด : In Proceedings of Asia Pacific Web Conference (APWeb)
ปีที่ทำงานวิจัย : 2012

ข้อมูลหนังสือ
หนังสือ JSP & Servlet การเขียนหน้าเว็บเป็นไฟล์ JSP ร่วมกับการใช้ Servlet เป็นการเขียนโค้ดเพื่อง่ายต่อการแก้ไข และไปประยุกต์ใช้ต่อในอนาคต
หนังสือ DB Design & SQL การออกแบบฐานข้อมูล และการเขียนเรียกฐานข้อมูลโดยภาษา UML ออกแบบฐานข้อมูลให้เข้ากับคลาสไดอะแกรม

ข้อมูลงานบริการนอกสถานที่
ไม่มีข้อมูล