ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
ตัวแทนหมู่บ้าน ไอที เข้าร่วมแข่งขัน Pitching ในงาน Startup Thailand League 2022 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ)ตัวแทนหมู่บ้าน ไอที เข้าร่วมแข่งขัน Pitching ในงาน Startup Thailand League 2022 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ)
ทีม Star Whale Tech
ผลงาน แอปพลิเคชันวินิจฉัยอาการสัตว์เลี้ยง โดยใช้ Machine Learning
โดย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1)นางสาววันวิสา ประดิษฐอุกฤษฎ์ นักศึกษาชั้น ปีที่ 3
2)นายธนากร จันต๊ะไพร นักศึกษาชั้น ปีที่ 3
3)นายนทีกานต์ เวียงอุดม นักศึกษาชั้น ปีที่ 3
4)นางสาวศราวรรณ ปุ๊ดแค นักศึกษาชั้น ปีที่ 3
5)นางสาวณัฏฐพร ศิริบูรณ์ นักศึกษาชั้น ปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted 2022-05-26
วันที่เริ่มกิจกรรม 2022-05-26 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2022-05-26