ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ EP.1หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 ปรับปรุงใหม่ มุ่งเน้น Design-Build-Test ออกแบบ-พัฒนา-ทดสอบ ซอฟต์แวร์ ในรูปแบบ Web และ Mobile App

Posted 2022-05-08
วันที่เริ่มกิจกรรม 2022-05-08 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2022-05-08