ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
อบรมการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือด้วย Flutter และ Dartขอขอบคุณพี่ ๆ บริษัท Digio - Thailand Co., Ltd. มาก ๆ นะครับ ที่มาให้ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือด้วย Flutter และ Dart สำหรับน้อง ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ทส411 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในวันเสาร์ที่ 5 และ อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 9:00 - 17:00 น. แบบ Online น้อง ๆ ได้รับความรู้แบบเต็ม ๆ ทั้ง 2 วัน และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะตัวเองต่อไปในอนาคตด้วย #เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ #โจ้มีวิทย์ #DigioThailand #ITSciMJU
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Posted 2022-03-06
วันที่เริ่มกิจกรรม 2022-03-05 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2022-03-06