ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565
โดย สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 และ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการเห็นชอบของหลักสูตร เมื่อวัน ............2565
รายละเอียดหลักสูตร Downlod

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาเต็ม(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาย่อ(ภาษาไทย) : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor Of Science (Information Technology)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นความรู้ภาษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบไปด้วย : นักพัฒนาซอฟต์แวร์/โปรแกรมเมอร์
นักทดสอบซอฟต์แวร์
งานด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานด้านวิชาการและงานวิจัย
ประกอบอาชีพอิสระ

ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes - PLOs) และความสอดคล้องกับ Bloom’s Taxonomy

PLOs Outcome Statement Specific LO Generic LO Level
1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพที่สามารถจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดี X U
2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน X A
3 มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการปฏิบัติงานจริง X A
4 สามารถวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ ทั้งในรูปแบบเว็บ และโมบายแอปพลิเคชัน X A
5 สามารถพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ทั้งในรูปแบบเว็บ และโมบายแอปพลิเคชัน X A
6 มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ X U

Bloom’s Taxonomy: U = Remembering/Understanding A = Applying/Analyzing E = Evaluating/Creating


โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต (รวม 120 นก. )
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
   - ด้านสังคมและวัฒนธรรม 6
   - ด้านคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต 3
   - ด้านภาษาและการสื่อสาร 12
- รายวิชาภาษาไทย 3
- รายวิชาภาษาอังกฤษ 9
   - ด้านการคิดคำนวน การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี 6
   - ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 3
หมวดวิชาเฉพาะ 84
   - กลุ่มวิชาแกน 18
- คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 9
- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
- รายวิชาภาษาอังกฤษ 3
   - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 51
- กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 21
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12
- กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 9
   - กลุ่มวิชาเอกเลือก 9
   - กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม 6
หมวดวิชาเลือกเสรี 6

หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560
โดย สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 และ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการเห็นชอบของหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor Of Science In Information Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาเต็ม(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาย่อ(ภาษาไทย) : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor Of Science In Information Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นความรู้ภาษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบไปด้วย : นักพัฒนาซอฟต์แวร์/โปรแกรมเมอร์
นักทดสอบซอฟต์แวร์
งานด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานด้านวิชาการและงานวิจัย
ประกอบอาชีพอิสระ

ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes - PLOs) และความสอดคล้องกับ Bloom’s Taxonomy

PLOs Outcome Statement Specific LO Generic LO Level
1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพที่สามารถจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดี X U
2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน X A
3 มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการปฏิบัติงานจริง X A
4 สามารถวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ ทั้งในรูปแบบเว็บ และโมบายแอปพลิเคชัน X A
5 สามารถพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ทั้งในรูปแบบเว็บ และโมบายแอปพลิเคชัน X A
6 มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ X U

Bloom’s Taxonomy: U = Remembering/Understanding A = Applying/Analyzing E = Evaluating/Creating


หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560
โดย สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 และ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการเห็นชอบของหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต (รวม 129 นก. )
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
   - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
   - กลุ่มวิชาภาษา 12
   - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
หมวดวิชาเฉพาะ 93
   - กลุ่มวิชาแกน 18
   - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 57
- กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 18
- กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12
   - กลุ่มวิชาเอกเลือก 9
   - กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม 9
หมวดวิชาเลือกเสรี 6