ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor Of Science In Information Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาเต็ม(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาย่อ(ภาษาไทย) : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor Of Science In Information Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Information Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบไปด้วย : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
นักพัฒนาเว็บไซต์
ผู้จัดการซอฟต์แวร์
นักทดสอบซอฟต์แวร์
นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
   - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
   - กลุ่มวิชาภาษา 12
   - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96
   - กลุ่มวิชาแกน 21
   - กลุ่มวิชาเอกบังคับ 66
- กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12
- กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12
- กลุ่มวิชาอื่นๆ 15
   - กลุ่มวิชาเอกเลือก 9
หมวดวิชาเลือกเสรี 6