ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ ประวัติความเป็นมา

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแม่โจ้เปิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองการนำคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีขอบเขตการทำงานอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านธุรกิจต่างๆ องค์กรขนาดใหญ่รวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงด้านต่างๆ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต เป็นต้น

   สาขาวิชาฯ เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 โดยระบบการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ เน้ด้านการพัฒนาโปรแกรมเป็นหลัก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และแนวคิดในการวางแผนอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นสาขาวิชาฯ ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบ อาทิ การโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์และการออกแบระบบเชิงวัตถุ ตลอดจนการทดสอบระบบ ด้วยเครื่องมืออันที่ทันสมัยโดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเป็นอันดับแรก ดังนั้นบัณฑิตของสาขาวิชาฯ ต้องมีทักษะด้านปฏิบัติเป็นสำคัญส่งผลให้สาขาวิชาฯ เป็นหนึ่งในจำนวนสาขาที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ในแง่การผลิตบัณฑิตที่มีจำนวนผู้ได้งาน และรายได้ต่อหัวสูงสุดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน

* การเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เน้นที่การออกแบบหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น การสร้างภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียเช่นเดียวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอื่นๆ *ปรัชญา

"ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริง โดยมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน นอกจากนั้น ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพที่สามารถจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดี บัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานในสาขาอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพขึ้น"วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี ให้สามารถออกแบบ พัฒนา และ ทดสอบ ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการใช้งานในองค์กร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจด้านสังคม องค์กร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการปัญหาและการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้
4. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน